Monday, 3 February 2014

5 chương trình mở rộng hữu dụng cho người dùng FireFox


Hồng Lĩnh ::

Bay nhảy trên mạng chiếm phần lớn thời giờ của dân chơi computer. Khi bay nhảy, chúng ta cưỡi chiếc thảm thần mình thích. Người thì Internet Explorer. Người thì Chrome. Người thì Safari. Người thì FireFox.

Dẫu cưỡi thảm thần nào, muốn bay nhanh nhảy xa trong thế giới ta bà chúng ta còn phải lấy thêm chương trình phụ (app), hay chương trình mở rộng (extension).

Windows Xp sẽ chết vào ngày 8.4.2014?Hồng Lĩnh ::

Ngày 8 tháng Tư, 2014, Microsoft không còn chịu trách nhiệm chăm sóc Windows XP nữa. Sau ngày đó, dân chơi computer vẫn có thể tiếp tục bật máy computer và chương trình Windows Xp vẫn chạy nhưng rủi ro có chuyện chẳng lành xảy ra thì “đừng” điện thoại hay email hỏi han Microsoft.