Thursday, 1 August 2013

TUỔI RẮN VÀ TÔI


DÌ ÚT CABRAMATTA :: 


Thuở còn mài đủng quần ở mái trường Trung Học Đệ Nhất Cấp, tôi rất yêu thích bài thơ rắn của Lê Quý Đôn:
Chẳng phải Liu Điu vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn Hổ Lửa đau lòng mẹ
Nay thét Mái Gầm rát cổ cha
Ráo Mép chỉ quen phường lếu láo
Lằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba
Từ nay Châu Lỗ xin siêng học
Kẻo Hổ Mang danh tiếng thế gia.

Góc bạn đọc : Điều lệ


Sau phần giới thiệu 
do chị Trúc Quân viết, hôm nay blog Việt Luận xin đăng điều lệ gởi bài, đăng bài trên báo giấy Việt Luận và thêm phần điều lệ gởi lời bình luận tại blog Việt Luận.