Monday, 10 June 2013

Tình vẫn trao em

Đây là chuyện tình.
“Chuyện tình” là các chắc vì tên của truyện là “Tình vẫn trao em”.
Nhưng chuyện tình nào? Cái này thì còn phải hỏi lại.
Thoạt đầu ta thấy chuyện tình này trải rộng từ Hoa Kỳ tới Úc. Tác giả mang theo bầu đàn thê tử từ Mẽo xuống Úc “ăn” đám cưới. Đám cưới không phải là đánh dấu cho chuyện tình thì không còn là đám cưới nữa.