Thursday, 19 June 2014

SBS lề mề, xin mời coi trang FIFA

Úc -Hoà Lan : 2-3


Hoàng Chu::

Trang web The World Game của SBS mà Khoa Nam giới thiệu có nhiều thông tin nhưng cũng gây nhiều bực mình.