Sunday, 10 August 2014

Facebook bị đứt bóng-- Tóm tắt --

  • Khi không thể vào trang web nào, ta nên bình tỉnh gõ cửa trang Down for Everyone or Just Me để biết máy mình hư hay trang đó đứt bóng.