Sunday, 10 November 2013

Thiếu chút đỉnh ATAR không có nghĩa là tàn đờiKhoa Nam :: 

Thứ Tư 6.11.13 là ngày cuối cùng trong kỳ thi viết cuối năm của chương trình HSC tại tiểu bang NSW. Mặc dầu kỳ thi chưa kết thúc, từ mấy ngày qua nhiều thí sinh đã xếp lại bút nghiên và chờ kết quả.