Tuesday, 26 March 2013

Lơ Sơ Vơ


Tư Điên::
Với ba chữ này thiệt tình là không dám nói rõ sợ anh em chê cười, đôi khi lỡ dại nói hơi lớn: "Lỡ Sợ Vợ", thì bị bả xách lỗ tai lôi vô nhà:
- Bộ tính bêu rếu tui hả? Người ngoài hỏng biết: họ tưởng tui ăn hiếp ông dữ lắm. Xí!