Tuesday, 19 November 2013

Trường Việt Ngữ Springvale, VIC lên 30 tuổiThấm thoát nhiều học trò nhỏ người Việt Nam tại Úc -- năm xưa -- gò lưng đánh dấu vào những chữ a,i,e,o,u... hay ê a đánh vần để học biết chữ Việt và nói tiếng Việt trên đất người -- nay đã vào tuổi "ba mươi mí" hay hơn nữa.