Wednesday, 10 April 2013

Nói lái

Ben Trần :: 


K
Không cần phải giải thích chắc các bạn cũng biết nói lái là gì. Dường như tiếng Việt ta là thứ tiếng rất dễ nói lái… Một số ngôn ngữ khác dùng hai chữ đồng âm khác nghĩa để chơi chữ,  tiếng nước ta có thể chơi chữ bằng cách nói lái.

Tần Quỳnh khóc bạn! 2

Bài này có phần và được tác giả đánh số 1, 2 và 3.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 1 bắt đầu bằng chuyện Mỹ.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 2 kể chuyện chú Ba thời xưa.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 3 trở lại chuyện xảy ra cũng ở Mỹ. Nhưng là Mỹ Tho.
Blog Việt Luận sẽ đăng làm ba kỳ.
Kính mời