Wednesday, 6 November 2013

Ai ai cũng đẹp... khi chụp hình
Og3t ::

C húng ta thấy trên hình quảng cáo cô nào cô nấy đều đẹp. Có lẽ chúng ta tấm tắc khen thợ chụp hình tìm đâu ra nhiều cô người mẫu đẹp tuyệt trần đến thế! Quả thật, trên thế gian này có rất nhiều người đẹp. Đúng hơn ai ai cũng đẹp... khi chụp hình.