Saturday, 25 January 2014

Người trẻ Úc xuất sắc tại ACT là người Việt NamHuy Nguyễn cùng với ba đổng bạn "Người Úc xuất sắc trong năm 2014 của ACT"
(Hình The Canberra Times)