Wednesday, 10 July 2013

Cập Nhật: Nghe "Phải chi còn má!"


Thời đại tin học -- như chúng ta đang sống -- dễ dàng chuyển thông tin đến người trên thế giới qua nhiều phương tiện. Một chuyện hay được đóng thành phim. Như Harry Potter chẳng hạn. Một bài thơ hay được phổ thành nhạc. Như bài thơ của dxt. (trên blog....”mình”) xem tại đây.