Tuesday, 29 January 2013

Đố cho vui (4)


Thưa bà con,
Cám ơn nhiều bạn đọc gởi trả lời câu “đố cho vui”  trong kỳ thứ  ba. OG xin đăng giải đáp Đố Cho Vui kỳ 3:
Bệnh gì bác sỹ... bó tay?