Wednesday, 5 June 2013

Bạn Văn! Quá Đã!

dxt.
Gởi Bạn Văn Hoàng Chu!

"Makes the Whole World Kin",
có người dịch là Đồng Bệnh Tương Thân, là truyện ngắn của O. Henry in năm 1911 ở New York.
“Makes the Whole World Kin Number 13”
hình của Paul Calderon
(http://www.releasedonkey.com/)