Monday, 8 April 2013

Ngày trở về

Ben Trần
(Thân tặng anh Tư Điên)

“Ngày trở về anh bước lê… 
trên quãng đường đê đến bên lũy tre…
Nắng vàng hoe vườn rau trước hè… 
người đón người về…
Mẹ lần mò ra trước ao nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ…”


Tần Quỳnh khóc bạn! 1


Bài này có phần và được tác giả
đánh số 1, 2 và 3.

Tần Quỳnh khóc bạn! số 1 bắt đầu
bằng chuyện Mỹ.

Tần Quỳnh khóc bạn! số 2 kể
chuyện chú Ba thời xưa.

Tần Quỳnh khóc bạn! số 3 trở lại
chuyện xảy ra cũng ở Mỹ.
Nhưng là Mỹ Tho.

Blog Việt Luận sẽ đăng làm ba kỳ.
Kính mời.