Tuesday, 5 November 2013

Hãng đóng cửa
Lan Huỳnh ::

V ừa bước vào quán ăn Phú Linh, ở trên lầu shop Springvale, tôi nhìn thấy gia đình một người quen đang ăn trưa. Tôi định lại bàn đó để chào họ, thì người đàn bà đang ăn chợt ngó lên, kêu to:

- Chị Tư, hãng đóng cửa rồi!