Saturday, 28 December 2013

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Lucien Nguyen: 99.95 ATAR

Báo Đức
 loan tin một nhân viên ngoại giao của Hà Nội
bị ... chộp.