Monday, 11 March 2013

Một blogger Việt Nam trở thành Công dân mạng năm 2013


Blog Việt Luận::
T
ừ năm 2010, tổ chức phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders, viết tắt thành RSF) cùng với công ty Google chọn một người viết blog làm "Netizen of the Year, Công dân mạng trong năm".