Sunday, 15 June 2014

Vắt cạn sữa con bò tót?!

đoàn xuân thu. Melbourne:Tất cả những trái ‘dzô’ trong trận Tây Ban Nha - Hoà Lan
(Video: Youtoube, OnlyAmayzingSharing)