Saturday, 10 August 2013

Tưởng niệm


Minh Tú::


M ỗi năm đến tháng tư, người dân Việt dù ở nơi nào trên thế giới cũng nhớ về ngày Quốc Hận. Riêng tôi…tôi có nỗi buồn gấp đôi so với mọi người. Nếu nói mất nước là mất tất cả thì tôi có thêm 1 mất mát gần như tất cả, tôi mất mẹ vào tháng tư đen cách đây 6 năm.

Xả hơi cuối tuần

Cuối tuần, mời bạn đọc blog Việt Luận
sang hàng xóm Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu
cùng cười với bạn bè bên ấy.