Friday, 16 August 2013

Nhật k‎ý bầu cử


Og3t ::  

Cuộc vận động tranh cử   tại Úc đã qua tuần lễ thứ nhì. Chúng ta còn ba tuần nữa là đến ngày bước vào phòng bầu phiếu.
Trong hai tuần qua, đã có nhiều diễn biến. Và chắc chắc trong ba tuần tới còn nhiều diễn biến ngoạn mục hơn. Vì thế, từ hôm nay blog Việt Luận xin ghi chép vài ba diễn biến mình thấy. Đồng thời kính mời bạn gởi chuyện mình nghe thấy trong mấy tuần lễ vận động tổng tuyển cử hiện nay.
Og3t kính mời