Monday, 25 March 2013

Máy bay không người lái


Ben Trần:: 
Máy bay không người lái: người viết muốn ám chỉ loại “Drone” mà quân đội, hay cảnh sát của vài nước đang dùng...