Sunday, 8 September 2013

“Nguyen” ơi! Đừng tuyệt vọng!


đoàn xuân thu.

C uộc bầu cử Liên Bang Úc Châu xảy ra hôm nay ngày thứ bảy 7 tháng 9 năm 2013. Phòng phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Bất cứ đảng nào đạt được 76 ghế ở Hạ Viện là ra thành lập tân chánh phủ.
Nước Úc có rất nhiều đảng phái chánh trị đưa người ra tranh, hay tự mình ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, hỏng có theo ‘cha’ nào hết trọi! Có đảng đặt tên rất vui và rất sướng… như ‘Sex Party’ chẳng hạn…