Monday, 12 August 2013

Từ “Phở và cơm” đến “Phật đã bỏ loài người”Tuần qua,  
Og3t được bá tánh gởi cho bài thơ với đề tài cũ xì nhưng luôn luôn sôi nổi. Đó là “phở và cơm”. Og xin chép ra như sau: