Wednesday, 6 March 2013

Lấy điểm với bà xã

Ben Trần ::
M

ỗi người đàn ông đều có cách lấy điểm với bà xã một cách khác nhau. Tôi xin nói rõ lấy điểm với bà xã nhe, không phải lấy điểm với người đẹp ở bên ngoài hầu tìm “lợi ích về sau”. Lấy điểm với người đẹp bên ngoài tôi không dám lạm bàn. Tôi xin kể cách lấy điểm của ông bạn làm chung sở.