Saturday, 5 April 2014

Chuẩn bị anh vào cuộc tử sinh!đoàn xuân thu::

Năm 1972, tôi vào trường Bộ Binh Thủ Đức! Khóa 4/72 (khăn tím), thuộc trung đội 242. Số 2 đầu là tiểu đoàn 2, nằm gần trại gia binh khu Thiết giáp, Đại úy Trác, tiểu đoàn trưởng. Số 4 kế là đại đội 4, Trung Úy Mẫn làm đại đội trường. Còn 2 chót là trung đội 2 Thiếu úy Bùi Thanh Tân, trung đội trưởng cán bộ.