Tuesday, 21 January 2014

Vòng đai an ninh Yongah Hill Detention Centre lỏng lẻo
Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Trại Yongah Hill , Tây Úc
(hình Timescolinist.com)

Tượng Đức Thánh Trần!

dxt::

Một tờ "Đức Thánh Trần"