Thursday, 19 September 2013

Trăm Ngày Trăng Mật!


đoàn xuân thu.

Với sự hiện diện  của phu nhân Margie, ba ái nữ là Louise, Bridget, Frances cùng song thân là Dick và Faye, hai người em gái là Christine Forster và Pip Abbott, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2013, ông Tony Abbot đã tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng thứ 28 của nước Úc trước Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce.