Sunday, 26 May 2013

Sợ té đái!


Ben Trần :: 

Thượng đế tạo ra các động vật đều có vài đặc tính na ná giống nhau. Giận hờn, yêu thương, cảm xúc, sợ sệt…
Thành ngữ “sợ té đái” không chỉ riêng tiếng Việt ta có.Trong Anh ngữ cũng dùng “scared the piss out of me”, chứng tỏ người Tây phương khi sợ cũng té đái như thường.