Saturday, 22 March 2014

Truyện vui cuối tuần: Ai làm xếp?Ben Trần ::

Cách nay vài tháng, trên blog nầy, trong mục truyện vui cuối tuần có câu chuyện: