Friday, 4 January 2013

Phong-tục quê xưa


Ngày TẾT, ngày thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay cao thấp về đẳng cấp.
Ngày TẾT, dịp để chúng ta những người Việt-Nam ghi nhớ lại hầu kết các phong-tục tập-quán ngàn đời của Ông Cha để lại.