Wednesday, 13 November 2013

Nhân viên ngân hàng chơi gêm (có trả lương)(Hình The Sydney Morning Herald)