Friday, 29 March 2013

Người ‘chửi’ ta sao đành?


Cảm tặng anh ‘Gà Lôi’
đã gợi hứng cho tác giả viết bài nầy!
dxt.
N gười viết có người bạn ‘nhậu’ chí thân tên Hiền. Sở dĩ chí thân vì hai lẽ: thứ nhứt là anh, chiều cuối tuần, cứ khoái lai rai mặc kệ mưa bay! Thứ hai là tên Hiền, nên anh không có dữ. Phải nói là hiền như ‘cục đất’.