Friday, 1 February 2013

Đố Cho Vui (5)


Thưa bà con,
Đố Cho Vui kỳ 4 ra bài toán bằng thơ:
Ba mươi sáu con
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Một trăm chân chẳn
Bao nhiêu con gà?
Bao nhiêu con chó?