Sunday, 20 October 2013

Chiếu khán 457 dành cho ông hoàng...


Khoa Nam ::

Nhiều văn phòng di trú  gọi chiếu khán 457 là “chiếu khán dành cho ông hoàng”. Nhưng có một người vào Úc với chiếu khán “dành cho ông hoàng” này lại bị bóc lột tận xương tủy.