Thursday, 27 June 2013

Chào Em! Đệ Nhứt Tình Nhơn, Bye bye! Timothy Mathieson

Dxt. :: 

Cuộc đảo chánh    đã thành công! Không có súng ống, xe tăng, thiết giáp nổ ‘bùm bùm’, ‘chéo chéo’. Không có người chết hay giới nghiêm gì hết. Chỉ có ‘hu hu’ của người thua. Và ‘ha ha’ của người vừa thắng cuộc. Kẻ thắng thì khen người thua? Người thua thì chúc mừng người thắng? Dù trong bụng giận lắm à nha?!

Tân  lãnh tụ đảng Lao Động Úc: ông Kevin Rudd trên ngai vàng đầy gươm dao
(Hình https://twitter.com/pollietracker/)