Saturday, 31 August 2013

Chuyển từ chương trình này sang chương trình kia


Hồng Lĩnh ::

Dân chơi computer  thường chạy nhiều chương trình một lúc. Mở Windows Explore để tìm hồ sơ, chạy Word để soạn thảo bản văn, chạy thảm thần Internet Explorer hay Chrome hay FireFox để bay nhảy, mở Facebook, Yahoo! để sẵn sàng nói chuyện với bạn bè khắp năm châu.

Xương sống của hai ông Rudd và Abbott


Hoàng Cổ Thu ::

Nước Úc   đã qua hết bốn tuần lễ trong cuộc vận động tranh cử kéo dài năm tuần lễ. Chính phủ Lao động và đối lập Liên Đảng đã tung ra gần hết con bài của mình. Báo The Age, xuất bản tại Melbourne, cẩn thận cộng lại số tiền do hai đảng tung ra để "mua" phiếu. Cho đến nay, Lao Động chi $3,548.81 triệu; Tự Do $9,612.85 triệu. Nghĩa là Tự Do hứa gấp ba lần đảng Lao Động.