Tuesday, 5 March 2013

Nhổ Răng Ôm


Trang Web Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu
là hàng xóm láng giếng của Blog Việt Luận. 
Là hàng xóm
nên thỉnh thoảng hai nhà cần tí mắm muối
thì chạy qua chạy lại “mượn
tạm” của nhau.
Mới đây,
bên nhà hàng xóm có câu chuyện rôm rả ‘Nhổ răng ôm”,
blog Việt Luận thấy vui quá bèn sang bên ấy chung vui (và bê về nhà mình).
Xin giới thiệu bà con trang web Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu
và mời cùng vui với hàng xóm
qua sưu tập chuyện “nhổ răng ôm” sau đây.

Blog Việt Luận