Wednesday, 8 May 2013

Ngày của Mẹ

Người Việt gọi Mother’s Day bằng nhiều tên.
Nhưng có lẽ cái tên nôm na “Ngày của Mẹ” gần với ‎ ‎nghĩa nguyên thủy nhất.
Ngày của Mẹ do Anna Marie Jarvis, người Hoa Kỳ, khởi xướng vào năm 1907 để nhớ mẹ của mình.
Bảy năm sau, nước Mỹ chọn Chủ Nhật thứ nhì trong tháng Năm để con cái tỏ lòng tri ân mẹ với mẹ mình.