Friday, 22 November 2013

Tôi yêu quê tôi
Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville::

Trong mấy ngày qua, bạn đọc blog Việt Luận thấy xuất hiện thông cáo, chúc mừng liên quan đến trường Việt Ngữ. Các bài vở ấy do thầy cô từ trường Việt Ngữ nhờ đăng. Thiệt tình được trường Việt Ngữ nhờ đăng bài vở hay thông cáo là hân hạnh cho blog Việt Luận.