Friday, 22 March 2013

Tình già

Tuần trước, Blog Việt Luận giới thiệu một truyện ngắn hơn truyện ngắn.
Xin hỏi, nếu gọi là ngắn hơn truyện ngắn thì loại truyện này ngắn tới đâu?

Chuông ơi! đừng reo nữa!


đoàn xuân thu.
“Lỡ mai cha yếu mẹ già,
chén cơm, đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng?” *
*Ca dao.