Friday, 8 November 2013

ATAR: con số nhiệm mầu dành cho cô cậu túKhoa Nam :: 

Trong thời gian này, rất nhiều gia đình bạn đọc có con em học thi tú tài. Bằng tú tài có tên khác nhau tuỳ theo tiểu bang nhưng có giá trị trên toàn nước Úc. Tại NSW gọi là Higher School Certificate Examination, thường gọi tắt thành thi HSC. Tại Victoria gọi là Victoria Certificate of Education, gọi tắt là VCE. Tại Nam Úc gọi là South Australia Certificate of Education, gọi tắt thành SACE. Tại Queensland gọi là Queensland Certificate of Education (gọi tắt là QCE). Tại Tây Úc gọi là Western Australia Certificate of Education, gọi tắt thành WACE. Sau cùng tại lãnh thổ thủ đô ACT, cô cậu học xong lớp 12 được lãnh bằng ACT Year 12 Certificate và cô cậu học xong chương trình trung học tại lãnh thổ Bắc Úc lãnh bằng Northern Territory Certificate of Education and Training, gọi tắt thành NTCET.

Bằng tú tài có thể được dùng để xin việc làm, để khoe xóm làng hay để xin chỗ ngồi trong đại học. Khi dùng bằng tú tài để xin học đại học thì điểm tú tài được chuyển qua một thứ bậc khác gọi là ATAR.
Trường Ngôn ngữ VSL Blackburn
Victorian School of Languages Blackburn Centre
60 Springfield Road- Blackburn 3130  - (03) 8804 6490

Thông báo Ghi Danh lớp Việt ngữ 2014