Sunday, 17 February 2013

Khi tôi chết

Ben Trần ::
C

on người lúc sống ai ai cũng có một chút ước mơ dù nhỏ hay to.  Những ước mơ,  những hoài bão cũng thay đổi tùy theo những hoàn cảnh sống của từng người.  Điều kiện xã hội, môi trường sống,  môi trường làm việc tạo cho mỗi người có hoài bão khác nhau. . . Đến cuối đời người ta có được mãn nguyện với ước mơ của mình hay không; Chưa mãn nguyện họ để lại di chúc cho thế hệ con cháu thực hiện thế nầy thế kia. . .