Tuesday, 18 December 2012

SỚ TÁO QUÂN
                                       
                                       Hôm nay ba Táo
                                       Tứ xứ khắp nơi
                                       Về đây báo cáo
                                        Hai ở Sít Ni
                                        Một ở Meo Bờn
                                        Kính chào Điện Hạ