Monday, 23 December 2013

100 năm áo tím
Trường Gia Long vào năm 1925
(tuxtini.com)

Một Chút Quà Cho Quê Hương!


Việt Dzũng
(Hình do Dan Huynh chụp tháng 10 năm 2011)