Sunday, 18 May 2014

Hát cho Việt Nam – Từ Yên


Blog Việt Luận xin giới thiệu cùng bạn đọc bản nhạc “Hát cho Việt Nam” của Từ Yên.
Bản nhạc này là tiếng lòng trung thực của người mang giòng máu Việt Nam .
Người Việt Nam chỉ mong được làm người