Monday, 24 March 2014

Tháng Ba đường về tử lộTháng Ba sắp hết... và tháng Tư đang lù lù đến.
Tháng này và tháng sau, người Việt mình ngậm ngùi nhớ lại chuyện xảy ra trên quê hương chúng ta vào năm 1975.