Tuesday, 2 April 2013

Tơ lòng


Kính gởi OG 3T.
T

ôi có mối tơ lòng rối bòng bong mà không biết hỏi ai, mà nếu hỏi không đúng người không lợi lộc gì mà còn bị người ta cười cho, già mà không nên nết. Tôi làm chung với anh Ben, anh Ben không thể giúp gì tôi đâu, ảnh chỉ có cách rủ tôi uống rượu giải sầu thôi.

Chiếc áo bà ba hình chữ hỉ!


Đây là chuyện tình buồn chung quanh tháng Tư, năm 1975.
Nhớ lại chuyện năm xưa,
Blog Việt Luận kính mời bạn đọc tung vào thế giới ta bà chuyện tháng Tư, năm 1975
của mình.
Xin ghi lại ký ức: 
Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t